ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Adamidisdevelopment διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου που οφείλεται στο βασικό ιδρυτικό της στέλεχος, κ. Δημήτριο Μαμουνή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. Σήμερα, η Εταιρεία μας πιστή στην παράδοσή της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες πανελλαδικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται δυναμικά σε αυτόν τον τομέα, ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην χρήση των πιο σύγχρονων μέσων επίγειας αποτύπωσης και στην ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) κατά την εκπόνηση των μελετών. Οι τοπογραφικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής είτε να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες – υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών (π.χ. χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών κ.α. μελετών). Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως : · Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης · Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου. · Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών · Μελέτες Αστικών Αναδασμών- Πράξεις Εφαρμογής · Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού · Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις · Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις) · Δημιουργία εφαρμογών για την υποβοήθηση διενέργειας μελετών όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, δασικών περιοχών κλπ. · Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) · Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ) Ο τομέας Τοπογραφίας (Κατηγορία 16) διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο διενεργεί όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα λειτουργώντας με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου. Πέραν της εμπειρίας και της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να αναφερθεί ότι ακολουθούνται σε όλες τις ενέργειες οι διαδικασίες ποιότητας (ISO 9001:2008) που διασφαλίζουν τόσο την εσωτερική συνοχή και την απρόσκοπτη συνεργασία των μελών του τομέα όσο και κυρίως την ομαλή, έγκυρη και έγκαιρη εκπόνηση όλων των μελετών. Ακόμη παρέχεται τεχνική υποστήριξη και τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να απαιτηθούν με στόχο την εφαρμογή των έργων που έχουν εκπονηθεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.

Essay writing services provide students the chance to have high-quality writing by professionals. They know how challenging it is to maintain a balance between working and school, which is the reason they offer their help at a reasonable cost.This will give you a clear idea of the overall direction of your essay service and will enable you to write your essay more efficiently.An excellent essay writing service should be able to deliver unique papers that pass plagiarism checks with flying colors. The service should also have an assurance of money back and support to answer questions.