ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

 

Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή: καθορισμός των λειτουργιών του κτιρίου, σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος, προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής. Βασική αρχή της εταιρείας μας κατά τον σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Επιδιώκεται η πλήρης ένταξή του στο φυσικό ή σε τυχόν ευαίσθητο ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ. ύπαρξη διατηρητέων), καθώς και ο σεβασμός και η ευαισθησία ως προς τους τελικούς χρήστες του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες προσπέλασης και άνεσης σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Κάθε κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών, πάντα σε συνάρτηση με την οικονομία της κατασκευής χωρίς υποβάθμιση της τελικής ποιότητας!

An essay is an essay that is used to explain and argue on particular topics. This type of popular academic writing is used to aid students and professionals communicate effectively and clearly.However, it is important to note that not all essay writing services are trustworthy.It is recommended to use a low-cost service if you require assistance with writing essays. They will ask for your details, which include the type of essay and the page count. Then they will provide you with a quote.